Słoneczny Domek
Słoneczny Domek
Słoneczny Domek
Słoneczny Domek
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Wszystkie procedury (przepisy prawne regulujące postępowanie) obowiązujące w naszym przedszkolu można znaleźć w poniższych zakładkach.

Wszystkie procedury (przepisy prawne regulujące postępowanie) obowiązujące w naszym przedszkolu można znaleźć w poniższych zakładkach.

Spacery i wycieczki

Procedura organizowania spacerów i wycieczek


Cele procedury:

  1. Ustalenie zasad organizacji spacerów i wycieczek w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" w Kołobrzegu
  2. Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego
  3. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku

Przyprowadzanie i odbiór dziecka

Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go z przedszkola


Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi, co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do sali zabaw. Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela.

Choroby dziecka

Procedury postępowania podczas wystąpienia chorób zakaźnych, zatruć i przeziębień na terenie przedszkola


Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi oraz ustalenie planów higieny w przedszkolu tak, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko. Niniejsza procedura jest tylko wytyczną do postępowania, jednak wszystko jest kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami.


Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce.


Procedura podawania leków

Nauczyciel nie jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych. To zadanie dotyczy zawodów medycznych, tj. lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego. Jednak istnieją sytuacje, w których nauczyciel może podać dziecku lek. 

Pożar i inne zagrożenia

Procedura postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia wymagającego ewakuacji


Cele procedury

  1. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"
  2. Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu
  3. Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola gwarantujących poszkodowanemu dziecku prawidłową opiekę